INCOME TAX 2016-17

2016-17 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സ് പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍ ഇനി മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കെ ബാക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള തുക വരും മാസങ്ങളില്‍ തുല്ല്യവിഹിതങ്ങളായി ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നത് അവസാനമാസത്തെ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിന് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ സഹായിക്കുമെങ്കിലും അര്‍ഹമായ ഇളവുകള്‍ നേടാനും ആദായ നികുതി വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടീസുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനും ആദായ നികുതിയുടെ നിയമവശങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സമയപരിധിയും നമ്മുടെ ചുമതലകളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നാവും. അതിനു ഈ പോസ്റ്റ്‌ സഹായകമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഉള്ളടക്കം  
വരും മാസങ്ങളില്‍ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനും Anticipatory Income Tax Statement തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ TDS CALCULATOR ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 2017 ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട Income Tax Statement തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആയ EASY TAX ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.2016-17 ലെ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്ന വിധം.
2016 മാർച്ച്‌ മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി വരെ മാസങ്ങളിലെ Pay, Pension, DA, HRA, CCA, Special Allowance, Overtime Allowance , 2016 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും 2017 മാർച്ച്‌ 31 നും ഇടയിൽ ലഭിച്ച Festival Allowance, Bonus, DA Arrear, Pay Arrear , Leave Surrender എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടി Gross Salary Income കാണണം. Leave Travel Concession, Conveyance Allowance (for performance of duties of an Office), 16,000 വരെയുള്ള Transport Allowance(granted to travel between residence and place of duty), 24,000 വരെയുള്ള Uniform allowance, റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് സമയത്തെ Leave Surrender, Commutation of Pension, Gratuity, PF എന്നിവ ഒഴിവാക്കാം.
15,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള Medical Reimbursement തുക Gross Salary യില്‍ കൂട്ടണം. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലോ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ചികിത്സക്കായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലോ ഉള്ള ചികിത്സയുടെ Reimbursement തുക Gross Salary യില്‍ കൂട്ടേണ്ടതില്ല.
ഇതില്‍ നിന്നും പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ്, വാടക വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ HRA എന്നിവ കുറച്ച് Net Salary Income കാണാം.
HRA
വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ശമ്പളത്തിൻറെ (Pay+DA) പത്തു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടുവാടക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് HRA ഇനത്തിൽ കുറവ് ലഭിക്കാൻ അർഹത. ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ മാത്രമാണ് ഇളവായി ലഭിക്കുന്നത്.
1- ആ വർഷം ലഭിച്ച HRA ,
2-ശമ്പളത്തിൻറെ (Pay+DA) 10% ത്തിലും കൂടുതലായി വീട്ടുവാടക കൊടുത്തത്.
3-ശമ്പളത്തിൻറെ 40%
(ഉദാഹരണമായി 15,000 രൂപ ഒരു വർഷം HRA ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം (Pay+DA) 450000 രൂപ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം 45,000 ആണല്ലോ. അയാൾ ആ വർഷം 44000 വീട്ടുവാടക കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇളവ് ഇല്ല. 50,000 കൊടുത്തെങ്കിൽ 5000 രൂപ ഇളവ്. 70,000 രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ 15,000 രൂപ ഇളവ് )
Net Salary Income ത്തില്‍ നിന്നും Housing Loan Interest കുറയ്ക്കുകയും മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ (Income from other Sources) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കൂട്ടുകയും ചെയ്‌താൽ GROSS TOTAL INCOME കിട്ടുന്നു.
Housing Loan Interest
സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ പലിശ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുറയ്ക്കാം. ഇതിനായി പലിശ നൽകേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പലിശ സംഖ്യ, ലോണ്‍ എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.കൂടാതെ Form 12BB യില്‍ Statement ഒപ്പിട്ടു നല്‍കണമെന്നും Circular No 1/2017 by CBDTയില്‍ പറയുന്നു.Click here to Download Form 12BB. വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കുറവിന് അർഹതയുള്ളൂ.
A.1-4-1999 ന് ശേഷം വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ കുറവ് ലഭിക്കും. രണ്ടു ലക്ഷം ഇളവു ലഭിക്കാൻ ലോണ്‍ എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് കാണിക്കാൻ ഒരു "Self Declaration" നൽകിയാൽ മതിയാകും.
B. 1-4-1999 ന് മുമ്പ് എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 30,000 രൂപ മാത്രമേ കുറവ് ലഭിക്കൂ.
C. റിപ്പയർ, പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ലോണ്‍ എന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും പരമാവധി ഇളവ് 30,000 രൂപയാണ്.
(Housing Loan ന്‍റെ മുതലിലേക്ക് അടച്ച തുക 80 C യില്‍ കുറവിന് പരിഗണിക്കും. 80EE പ്രകാരം ഹൌസിംഗ് ലോണ്‍ പലിശ 50,000 രൂപ വരെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി അധിക കിഴിവുണ്ട്. See Deductions below.)
ഇതില്‍ നിന്നും Chapter VI-A യില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അര്‍ഹമായ കിഴിവുകള്‍ കുറച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നതാണ് Taxable Income. Taxable Income ത്തിനാണ് നാം നിശ്ചിത നിരക്ക് പ്രകാരം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. Income Tax രേഖകളിലും Form 16 ലും മറ്റും Taxable Income എന്നതിന് Total Income എന്ന് കാണാം.
Chapter VI -A യിലെ കിഴിവുകൾ
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന കിഴിവായ Section 80 C പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ പരമാവധി 1,50,000 രൂപയാണ്. 2016-17 വർഷം അടച്ച തുക മാത്രമേ 80 C പ്രകാരം കിഴിവായി ലഭിക്കൂ.
1. Provident Fund ൽ നിക്ഷേപിച്ച subscription തുകയും,നിക്ഷേപിച്ച അരിയറും കിഴിവായി അനുവദിക്കും. (PFലോണിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കില്ല)
2.ജീവക്കാരന്റെയോ ഭാര്യ/ഭർത്താവിന്റെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അടച്ച Life Insurance Premium കിഴിവായി ലഭിക്കും. (1-4-2012 നു മുമ്പ് എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 20 %ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും 1-4-2012 ശേഷം എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് പരമാവധി അനുവദനീയമായ കിഴിവ് പോളിസിയുടെ 20%/ അല്ലെങ്കിൽ 10% വരെയാണ്.)
3. SLI, GIS, FBS എന്നിവ കിഴിവ് ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ GPAIS പറ്റില്ല എന്ന് കാണുന്നു.
4. വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ മുതലിലേക്കുള്ള ഭാഗം 80 C പ്രകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. (എന്നാൽ റിപ്പയറിങ്ങിനോ പുനർനിർമ്മാണത്തിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമല്ല)
5. Scheduled Bank കളിലോ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിലോ 5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലത്തേക്ക് Tax Savings Approved Scheme കളിലെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം.
6. Tution Fees - ജീവനക്കാരന്റെ പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ച Tution Fees ഇളവായി ലഭിക്കും. പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് Full Time കോഴ്സും ആവാം. എന്നാൽ Tution Fee അല്ലാതെ മറ്റു ഫീസുകളൊന്നും ഇളവിന് അർഹമല്ല. Entrance Coaching പോലുള്ള സ്പെഷ്യല്‍ ട്യൂഷനുകള്‍ക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ്‌ പരിഗണിക്കില്ല.
7. സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് വാങ്ങിയതിനുള്ള Stamp Duty, Registration ഫീസ്‌ എന്നിവ.
8. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള 'സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്‌ സ്കീമില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുക
ഇവ കൂടാതെ അംഗീകരിച്ച Superanuation Fund , National Saving Certificate , LIC യുടെയും UTI യുടെയും Unit Linked Insurance Plan , നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Annuity Plan, നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Mutual Fund, ICICI, IDBI ,NABARD എന്നിവയുടെ Infrastructure Development Bond എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും Section 80 C പ്രകാരം ഇളവിന് അർഹമായ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും കുറയ്ക്കാം.
80 CCC
LIC യുടെയോ മറ്റു അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പെൻഷൻ പദ്ധതികളായ Annuity Plan കളിലെ നിക്ഷേപം.
80 CCD(1)
National Pension Scheme (NPS) ല്‍ അടച്ച ജീവനക്കാരന്‍റെ വിഹിതം 80 CCD(1) പ്രകാരം കിഴിവായി ലഭിക്കും. ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay+DA) യുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
Section 80C, 80CCC , 80CCD(1) എന്നിവയുടെ ആകെ കിഴിവ് പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെയാണ്.
ഇതിനു പുറമേ ഈ 80 CCD(1B) പ്രകാരം 50,000 രൂപ വരെ NPS നിക്ഷേപത്തിന് അധിക കിഴിവ് ലഭിക്കും. 1,50,000 ലക്ഷം വരെയുള്ള കിഴിവിനായി ഉപയോഗിച്ച NPS നിക്ഷേപം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് 80 CCD(1B) പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് പരിഗണിക്കുക. ശമ്പളത്തിന്‍റെ 10% മാത്രം എന്ന നിബന്ധന ഈ കിഴിവിന് ഇല്ല.
80 CCD(2)
National Pension Scheme (NPS) ലേക്ക് Government അല്ലെങ്കില്‍ Employer അടയ്ക്കുന്ന Employer's Contribution 80 CCD(2) പ്രകാരം കിഴിവിന് അര്‍ഹമാണ്. പരമാവധി കിഴിവ് ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay+DA) 10 % മാത്രമാണ്. Employer's Contribution വരുമാനത്തിന്‍റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ കിഴിവ് ലഭിക്കൂ.
80 CCG
നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Equity Saving Scheme കളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഇത്. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് അർഹമായ പദ്ധതിയാണ് Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme. നിക്ഷേപത്തിന്റെ പകുതി തുകയ്ക്കുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തിയ ശേഷം തുടർച്ചയായ 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഈ കിഴിവ് claim ചെയ്യാം. ഈ നിക്ഷേപം 3 വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരന്റെ Gross Total Income 12 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്.
80 D (Health Insurance Premium)
ജീവനക്കാരൻറെയോ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയം, പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രായം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പരമാവധി തുക 30,000 ആണ്. ജീവനക്കാരനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ നടത്തിയ Preventive Health Check up നായി നല്കിയ തുക പരമാവധി 5000 രൂപയും 80D പ്രകാരം കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുള്ളതാണ്. Senior Citizen ഉള്‍പ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് പരമാവധി 30,000 രൂപയും അല്ലാത്തവയ്ക്ക്‌ പരമാവധി 25,000 രൂപയുമാണ് കിഴിവ്.
ഇത് കൂടാതെ ജീവക്കാരന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയത്തിനു മറ്റൊരു 25,000 കൂടെ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇവരിലൊരാൾ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ ആണെങ്കിൽ കിഴിവ് പരമാവധി 30,000 വരെ ആവാം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നടത്തിയ Preventive Health Check up 5000 രൂപ വരെ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് അർഹമാണ്.
Health Insurance ഇല്ലാത്ത 80 വയസ്സുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ചികിത്സാചെലവിനു 80D പ്രകാരം 30,000 വരെ കിഴിവ് നേടാം. ചികിത്സാചെലവ് നേരിട്ട് പണമായി നല്‍കിയത് ആവരുത്. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 30,000 അല്ലെങ്കിൽ 25,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
Health Insurance പ്രീമിയം, 80 കഴിഞ്ഞവരുടെ ചികിത്സാചെലവ് എന്നിവ നേരിട്ട് പണമായി നൽകാതെ മറ്റെതെങ്കിലും വഴി (Cheque, DD etc) നൽകിയതാവണം . Health Check up ന് പണം നേരിട്ട് നൽകിയതാവാം.
80 DD - (For Disability of dependants with disability)
ജീവനക്കാരന്റെ ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഭാര്യ/ഭർത്താവ്, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ചികിത്സ, ശുശ്രൂഷ, ട്രെയിനിംഗ്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാലും ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ ഇതിനായുള്ള അംഗീകൃത സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാലും 80DD പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയായാലും 75,000 രൂപയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക. 80% ത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1,25,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ഇതിനായി Medical Authority യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. Autism, Cerebral palsy , Multiple Disability എന്നിവയ്ക്ക് Form 10-IA യിൽ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.
80U (For Employee with disability)
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ജീവനക്കാരന് Disability (40% or above) ഉണ്ടെന്നു Medical Authority സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക്‌ 75,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. 75,000 രൂപ എന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഇളവ്. അല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുകയല്ല. കടുത്ത വൈകല്യം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ (Above 80 % disability) 1,25,000 രൂപ ഇളവുണ്ട്. 80DD യിലേതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. Disability താല്ക്കാലികമാണെങ്കിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം വീണ്ടും പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.
Autism, Cerebral palsy, Multiple Disability എന്നിവയുള്ളവര്‍ 80DD, 80U കിഴിവുകള്‍ക്ക് Form 10-1A യിലാണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത്. MD ഉള്ള Neurologist / Pediatric Neurologist അല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപതികളിലെ Civil Surgeon / Chief Medical Officer എന്നിവരില്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാം.
80 DDB (For Medical treatment of specified diseases)
ജീവനക്കാരൻ, ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാചെലവ് 80DDB പ്രകാരം കിഴിവ് അനുവദിക്കും.
Neurological diseases (dementia , chorea , motor neuron disease , ataxia , parkinson disease etc ) , malignant cancer , aids , chronic renal failure , hemophilia , thalassemia എന്നിവയുടെ ചികിത്സ ചെലവുകൾക്കാണ് അർഹതയുള്ളത്. 40,000 രൂപയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കാവുന്ന കിഴിവ്. എന്നാൽ രോഗി Senior Citizen (60 വയസ്സിനു മുകളില്‍) ആണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് പരമാവധി 80,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. അതാത് രോഗങ്ങളില്‍ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിൽ നിന്നും Prescription ഹാജരാക്കണം. ഈ Prescription ല്‍ രോഗിയുടെ പേര്, വയസ്സ്, രോഗത്തിന്‍റെ പേര്, സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, രജിസ്ട്രെഷന്‍ നമ്പര്‍, യോഗ്യത എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തന്നെ വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. Reimbursement അല്ലെങ്കില്‍ insurance തുക ലഭിച്ചെങ്കില്‍ അത് കഴിച്ചേ ഇളവ് ലഭിക്കൂ.
80 E (Interest on loan for higher education )
ഭർത്താവ്/ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ താൻ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയ കുട്ടികളുടെയോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ജീവനക്കാരന്‍ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയായി അടച്ച സംഖ്യ 80U പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷക്കാലമാണ് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുക. Higher Secondary Examination ന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് Higher education എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടി എടുത്ത ലോണിന്‍റെ പലിശയ്ക്കും ഈ ഇളവ് ലഭിക്കും. 80E പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് പരിധി ഇല്ല.
80 G (Donations to notified Funds and charitable institutions)
ചില Notified Fund കളിലേക്കും Charitable Institution കളിലേക്കും നൽകിയ സംഭാവന 80G പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും. ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് (TDS) കണക്കാക്കുന്നതിന് ഇത് പരിഗണിക്കില്ല. Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ കാണിച്ച് ഇളവ് നേടാം. (ചില Notified Fund കളിലേക്ക് സ്ഥാപനം വഴി ശേഖരിച്ച സംഭാവന TDS ന് പരിഗണിക്കും.)
80GGC (Donation to political parties)
80GGC പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് TDS ന് പരിഗണിക്കില്ല. Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കിഴിവ് കാണിക്കാം. Representation of the People Act ന്റെ Section 29A പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭിക്കും. കാഷ് ആയി നല്കിയ സംഭാവന പരിഗണിക്കില്ല. Cheque , DD, Credit card , Internet banking എന്നിവയിലൂടെ നൽകിയതാവാം. സംഭാവന പൂർണ്ണമായി കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.
80TTA (Interest in SB Account)
ബാങ്ക് , കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ SB Account കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പലിശ പരമാവധി 10,000 രൂപ കിഴിവായി ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റു വരുമാനം എന്ന നിലയില്‍ Gross Total Income ത്തിൽ പലിശ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കിഴിവിന് അർഹതയുള്ളൂ. സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്‍റെ പലിശയ്ക്ക് 80TTA പ്രകാരം കിഴിവില്ല.
80EE (Interest of Housing Loan)
വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിനും വാങ്ങുന്നതിനും എടുത്ത ഹൌസിംഗ് ലോണിന്‍റെ Interest 2 ലക്ഷം വരെ Income from House Property എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ നഷ്ടമായി കാണിച്ച് കുറച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിലും കൂടുതല്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ചില നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി പരമാവധി 50,000 രൂപ കൂടി 80EE പ്രകാരം കുറയ്ക്കാം. നിബന്ധനകള്‍ (1) ലോണ്‍ 2016 ഏപ്രില്‍ 1 നും 2017 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നും ഇടയില്‍ എടുത്തതാവണം. (2) ലോണ്‍ അനുവദിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ വീട് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. (3) വീടിന്‍റെ വില 50 ലക്ഷത്തിലും ലോണ്‍ 35 ലക്ഷത്തിലും കുറവായിരിക്കണം. (4) ലോണ്‍ ഒരു Financial Institution ല്‍ നിന്നും എടുത്തതാവണം.
Chapter VI -A യിലെ പ്രധാന കിഴിവുകൾ ഇവയാണ്. ഇവയില്‍ 80 G, 80 GGC എന്നിവ ഒഴികെ എല്ലാ കിഴിവുകളും DDO യ്ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നവയാണ്. മതിയായ രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെട്ട് വേണം അനുവദിക്കാന്‍. Income Tax Rule 26C യില്‍ കിഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും Form 12 BB യില്‍ ഒപ്പിട്ടു നല്‍കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Click here for Form 12BB
മുകളില്‍ പറഞ്ഞ അര്‍ഹമായ കിഴിവുകള്‍ കുറച്ചാല്‍ Taxable Income കിട്ടുന്നു. ഇതിനു ഈ വര്‍ഷത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം ടാക്സ് കണക്കാക്കണം.
INCOME TAX RATE for 2016-17
60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കുള്ള Normal Rate ആവും നമുക്കാവശ്യം.സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും ഒരേ നിരക്ക് തന്നെ.
1.) Taxable Income 2,50,000 രൂപ വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.) 2,50,000 ത്തിന് മുകളിൽ 5,00,000 വരെ : 2,50,000 ത്തിനു മുകളിലുള്ള തുകയുടെ 10 %.. ഇതിൽ നിന്നും Section 87A പ്രകാരമുള്ള റിബേറ്റ് പരമാവധി 5000 രൂപ കുറയ്ക്കാം. ഫലത്തിൽ 3,00,000 ത്തിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ടാക്സ് ഉണ്ടാവൂ.
3.) 5,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ 10,00,000 വരെ : 25,000 രൂപയും 5,00,000 ത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന്‍റെ 20 % വും കൂട്ടിയ തുക. (5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ Taxable Income ഉണ്ടെങ്കിൽ Rebate കിട്ടില്ല)
4.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,25,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന്‍റെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
60 വയസ്സ് മുതൽ 80 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള നിരക്ക്
1.) Taxable Income 3,00,000 വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.) 3,00,000 മുതൽ 5,00,000 വരെ : 3 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുന്നതിന്‍റെ 10 %. ഇതിൽ നിന്നും Section 87A പ്രകാരമുള്ള റിബേറ്റ് പരമാവധി 5000 രൂപ കുറയ്ക്കാം.
3.) 5,00,000 ലക്ഷം മുതൽ 10,00,000 വരെ : 20,000 രൂപയും 5,00,000 ത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന്‍റെ 20 % വും കൂട്ടിയ തുക. (5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ Total Income ഉണ്ടെങ്കിൽ Rebate കിട്ടില്ല)
4.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,20,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന്‍റെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്
1.) Taxable Income 5,00,000 വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.) 5,00,000 മുതൽ 10,00,000 വരെ : 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ വരുന്ന തുകയുടെ 20%.
3.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,00,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന തുകയുടെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
SURCHARGE
ഒരു കോടിക്ക് താഴെ Taxable Income ഉള്ളവർക്ക് Surcharge ഇല്ല.
EDUCATION CESS
ആദായ നികുതിയുടെ 2 % Education Cess ഉം 1 % Secondary and Higher Education Cess ഉം കൂടി ആകെ 3 % Cess കൂടി നികുതിയോട് കൂട്ടണം. ഇതാണ് ഈ സാമ്പത്തികവർഷം അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ്.
Relief u/s 89(1)
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളം,DA തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും അരിയറായി ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായ ടാക്സ് വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ Section 89 (1) നമ്മെ സഹായിക്കും.മുൻവർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ശമ്പളം അതാത് വർഷങ്ങളിലെ വരുമാനത്തോട് കൂട്ടി ടാക്സ് കാണുകയും ഈ വർഷത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ടാക്സ് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കണക്ക് Form 10E യിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് Tax Relief നേടാം. ഇതിന് സഹായകരമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
Form 10E വഴി Relief ന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കേണ്ടതായ ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാം. ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് കണക്കാക്കി അതില്‍ നിന്നും 10E ഫോം വഴി ലഭിച്ച റിലീഫും മുൻമാസങ്ങളിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും TDS ആയി കുറച്ച ടാക്സും ആകെ ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കെണ്ടത്.
നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍
80 C പ്രകാരം ഉള്ള കിഴിവ് 1,50,000 രൂപ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികള്‍ക്ക് PF ല്‍ നിക്ഷേപിച്ച് നികുതിയിളവ് നേടുന്നതാവും ഏറ്റവും ഫലപ്രദം. കൂടാതെ ബാങ്കുകളിലും പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസുകളിലും 5 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത ടാക്സ് സേവിങ്ങ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം, പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് National Saving Certificate, സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്‌, NPS, LIC എന്നിവയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചും 80 C Deductions വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ അവ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ്‌ ഉള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
Taxable Income 5,00,000 ത്തില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ 5,000 രൂപ Rebate നഷ്ടപ്പെടും എന്നത് കൊണ്ടും 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ 20% ടാക്സ് നല്‍കണം എന്നത് കൊണ്ടും Taxable Income കുറയ്ക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നത് നന്നാവും. ഇവര്‍ക്കും 80 C കുറവാണെങ്കില്‍ ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്താം. Mediclaim പോലുള്ള ഹെല്‍ത്ത്‌ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം, Preventive Health Check up, 80 കഴിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളുടെ ചികിത്സാ എന്നിവയിലൂടെ 80 D പ്രകാരം Taxable Income കുറയ്ക്കാം. Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme ല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്‍റെ പകുതി 25,000 രൂപ വരെ 80 CCG പ്രകാരം കിഴിവിന് അര്‍ഹമാണ്. ഇത് ലാഭകരമാണോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കുക.
ഈ വര്‍ഷം DA അരിയറോ PAY അരിയറോ ലഭിച്ചുവെങ്കില്‍ Form 10E തയ്യാറാക്കി റിലീഫ് നേടാവുന്നതാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഈ വര്‍ഷം ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ളവര്‍ക്ക് റിലീഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം Taxable Income 5 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവും ഈ വര്‍ഷം കൂടുതലും ഉള്ളവര്‍ക്കും റിലീഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ലീവ് സറണ്ടര്‍ പോലുള്ള വരുമാനങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം വാങ്ങാതെ Taxable Income കുറയ്ക്കാം. അടുത്ത വര്‍ഷം വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ മെച്ചം ഉണ്ടായേക്കും. അടുത്ത വര്‍ഷം Tax Limit വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമേ മെച്ചം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
INCOME TAX - അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചുമതലകള്‍
  1. മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തില്‍ വരും വര്‍ഷത്തെ Anticipatory Income Tax Statement തയ്യാറാക്കി ഒപ്പോടുകൂടി DDO യ്ക്ക് നല്‍കുക.
  2. ശമ്പളത്തിലോ കിഴിവുകളിലോ വലിയ മാറ്റം വന്നാല്‍ Anticipatory Statement വീണ്ടും തയ്യാറാക്കി നല്‍കുക.
  3. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനം ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ Final Income Tax Statement തയ്യാറാക്കി നല്‍കുക.
  4. ജൂലൈ 31 ന് മുമ്പ് ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുക.
TDS - സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറയ്ക്കല്‍
ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു Financial Year ലെ വരുമാനത്തിന് ഇന്‍കം ടാക്സ് കണക്കാക്കി ആ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച്‌ 31 നകം അടച്ചിരിക്കണം. ശമ്പളവരുമാനക്കാരുടെ ടാക്സ് DDO (Drawing and Disbursing Officer) ആണ് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഓരോ വര്‍ഷത്തിന്‍റെയും തുടക്കത്തില്‍ ജീവനക്കാരന്‍ ആ വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആകെ വരുമാനം കണക്കാക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളും കുറച്ച് പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ടാക്സ് കാണണം. ഇതിനായി 'Anticipatory Income Tax Statement' തയ്യാറാക്കണം. ഇത് DDO യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതിലുള്ള ടാക്സിന്‍റെ 12 ല്‍ ഒരു ഭാഗം ഓരോ മാസത്തെയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടത് DDO ആണ്. 'Anticipatory Income Tax Statement' നല്‍കാന്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ DDOയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കിഴിവുകള്‍ പരിഗണിക്കാതെ ടാക്സ് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ശമ്പളത്തിലോ കിഴിവുകളിലോ വലിയ വര്‍ദ്ധനയോ കുറവോ ഉണ്ടായാല്‍ ആ സമയം പുതിയ Anticipatory Statement തയ്യാറാക്കി ടാക്സ് കണക്കാക്കി ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങളില്‍ തുല്ല്യ തവണകളാക്കി കുറയ്ക്കണം. PAN കാര്‍ഡ്‌ ഇല്ലാത്ത ഒരാളില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ അയാളുടെ Taxable Incomeത്തിന്‍റെ 20 % TDS ആയി കുറയ്ക്കണം.
filing of Statement by Treasury Officer
സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന നികുതി ട്രഷറിയിലാണല്ലോ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഓരോ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഒരു മാസം ലഭിച്ച ടാക്സിന്റെ കണക്ക് അതാത് ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസര്‍മാര്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിന് നല്‍കുന്നു. 24 G ഫോറത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടുത്ത മാസം പത്താം തിയ്യതിക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. 24 G ഫോറത്തില്‍ ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസര്‍ നല്‍കിയ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ കണക്ക് NSDL വെബ്‌സൈറ്റിലെ "BIN VIEW' വഴി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് DDO യുടെ ചുമതലയാണ്. വ്യത്യാസം കണ്ടാല്‍ ഉടനെ ട്രഷറിയില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.
E TDS Return Filing by DDO
ട്രഷറി വഴി ഓരോ മാസവും അടച്ച ടാക്സ് അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TAN നമ്പറില്‍ ആണ് അടച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഏതൊക്കെ ജീവനക്കാരുടെ ടാക്സ് ആണ് എന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് DDO യുടെ ചുമതലയാണ്. ഇതിനാണ് ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷവും E TDS Return സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. RPU എന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ Software ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തയ്യാറാക്കാം. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വഴി തയ്യാറാക്കുന്ന .fvu ഫയല്‍ CD യില്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള Tin Facilitation Centre ല്‍ upload ചെയ്യാന്‍ നല്‍കാം. E TDS Return തയ്യാറാക്കിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന 27 A എന്ന ഫോറവും ഒപ്പിട്ടു നല്‍കണം. ഏപ്രില്‍, മെയ്‌, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ ട്രഷറിയില്‍ നല്‍കിയ ടാക്സിന്റെ E TDS റിട്ടേണ്‍ (ഒന്നാം Quarter) ജൂലൈ 31 നകം upload ചെയ്യണം. വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കും 200 രൂപയാണ് പിഴ. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്‌, സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഒടുക്കിയ ടാക്സിന്‍റെ E TDS Return (രണ്ടാം Quarter) നല്‍കേണ്ടത് ഒക്ടോബര്‍ 31 നകമാണ്. ഒക്ടോബര്‍, നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളിലേത് ജനുവരി 31 നകം സമര്‍പ്പിക്കണം. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച്‌ മാസങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ ടാക്സിന്‍റെ E TDS Statement മെയ്‌ 31 നകം നല്‍കണം. ഇതില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെയും ഓരോ മാസത്തെയും ടാക്സ്, നല്‍കിയ ശമ്പളം എന്നീ വിവരങ്ങളോടൊപ്പം 'Income Tax Statement'ലെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അതിലെ Annexure IIല്‍ കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവരുടെ Form 16 മാത്രമേ പിന്നീട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് വീണ്ടും അടയ്ക്കാന്‍ നോട്ടീസ് വരാനുള്ള കാരണം മിക്കപ്പോഴും E TDS Returnല്‍ വന്ന തെറ്റായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ DDO യോട് E TDS Return കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാം.
Final Income Tax Statement
മാര്‍ച്ച്‌ ആദ്യ വാരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസശമ്പളം ആണ് ആ വര്‍ഷത്തെ അവസാന ശമ്പളം. അത് കൊണ്ട് എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും കിഴിവുകളും പരിഗണിച്ചു ടാക്സ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കി 'Income Tax Statement' DDO ക്ക് നല്‍കണം. അര്‍ഹമായ കിഴിവുകളുടെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് DDO യ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. DDO അനുവദിക്കാത്ത കിഴിവുകള്‍ Income Tax Return ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും Assessing Officer രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം.
Form 16 (TDS Certificate) നല്‍കല്‍
നാല് ക്വാര്‍ട്ടറുകളിലെയും E TDS Return സമര്‍പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ DDO യുടെ അടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ടാക്സ് കുറച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്കെല്ലാം Form 16 (TDS Certificate) നല്‍കുക എന്നത്. മെയ്‌ 31 ന് മുമ്പ് ഇത് നല്‍കിയിരിക്കണം. ഇതിന്‍റെ Part A ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്‍റെ TDS ഇടപാടുകാര്‍ക്കുള്ള സൈറ്റ് ആയ TRACES (www.tdscpc.gov.in) ല്‍ നിന്നും DDO ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. Part B DDO സ്വയം തയ്യാറാക്കി Part A യോട് ഒപ്പം വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഒപ്പോടു കൂടി നല്‍കണം. നാലാമത്തെ Quarter E TDS Return നല്‍കി കഴിഞ്ഞേ Form 16 Part A ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ. അത് കൊണ്ട് മെയ്‌ 15 നകം Fourth Quarter E TDS Return സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ DDOമാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. മെയ്‌ 31 നകം Form 16 നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കും 100 രൂപ വീതം penalty ചുമത്താവുന്നതാണ്.
Income Tax Return
നികുതി പരിധിക്ക് മുകളില്‍ അതായത് 2,50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വരുമാനമുള്ള എല്ലാവരും ജൂലൈ 31 നകം Income Tax Return സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇത് തയ്യാറാക്കാന്‍ Form 16 ആവശ്യമായി വരും.
ബാങ്ക് പലിശ പോലുള്ള മറ്റ് വരുമാനങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ അത് കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആകെ വരുമാനത്തിനു ടാക്സ് സ്വയം കണ്ടെത്തി അതാത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ അടച്ചു തീര്‍ക്കണം.(Savings Bank Account പലിശ 10,000 രൂപ വരെ 80 TTA പ്രകാരം കിഴിവുണ്ട്) Family Pension ലഭിക്കുന്ന തുക Income from other sources എന്ന headല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആകെ വരുമാനത്തില്‍ കൂട്ടണം. ബാങ്ക് പലിശ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവര്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് 26 AS ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതില്‍ Part A എന്ന പട്ടികയില്‍ TDS ആയി കുറച്ച ടാക്സ് കാണാം. Part 1A മുതല്‍ Part G വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പട്ടികയില്‍ നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ ടാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറില്‍ ബാങ്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളോ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് പിടിച്ച് അടച്ചെന്നിരിക്കാം. ബാങ്കില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് 10,000 രൂപയിലധികം interest നല്‍കിയെങ്കില്‍ അവര്‍ അതിന്‍റെ 10% ടാക്സ് deduct ചെയ്ത് PAN നമ്പറില്‍ അടച്ചിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ ബാങ്കില്‍ ടാക്സ് നേരിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ അത് Part C യിലും കാണും. ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു വരുമാനങ്ങളും ശമ്പളവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ടാക്സ് കാണുക. 26AS ല്‍ നിങ്ങള്‍ ആകെ അടച്ച ടാക്സ് എത്രയെന്നു നോക്കുക. അടച്ച ടാക്സ് കുറവാണെങ്കില്‍ കുറവുള്ള സംഖ്യ ബാങ്കില്‍ ITNS 280 ചലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കണം. Income Tax Challan ITNS 280 ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം PAN നമ്പറില്‍ ടാക്സ് ബാങ്കുകളില്‍ അടയ്ക്കാം.Click here to download
10E ഫോം ഉപയോഗിച്ച് Section 89 പ്രകാരമുള്ള റിലീഫ് നേടിയവര്‍ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. Income Tax Return ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ E Filing Portalല്‍ 10E ഫോം എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് submit ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ITR തയ്യാറാക്കി submit ചെയ്യാവൂ. റിട്ടേണ്‍ ശരിയായി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതോടെ ആ വര്‍ഷത്തെ നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി എന്നു പറയാം .